1.     Opravy v update 2.04.11 a 2.04.11a

 

·         Peňažný denník

o   Pokladničný doklad  – opravený problém s tlačou poradového čísla – vytlačilo sa len 7 znakov.

o    Upravená tlač pokladničných dokladov –  tlačia sa 3 na strane.

 

·         Evidencia – Účtový denník

o    Upravená tlač bankovej knihy v cudzej mene na šírku.

o    Oprava názvu tlačovej zostavy Obratová predvaha v Spracovaní tlačových zostáv.

o    Oprava pri rozúčtovaní  pokladničného dokladu pri použití kódu pohybu a súčasnom zapnutí oboch sadzieb DPH.

o    Upravená tlač pokladničných dokladov –  tlačia sa 3 na strane.

 

·         Pohľadávky – záväzky

o   Oprava prepočtu na € pri duálnom zobrazení v prípade, že typ VF je F a hodnota je záporná.

 

·         Evidencia DPH

o    Aktualizované zobrazenie názvu pohybu pri zadávaní nového dokladu.

 

·         Evidencia zásob

o    Oprava kontroly duplicity čísla dodacieho listu pri jeho tvorbe .

o    Oprava vo funkcii vyhľadávania pri Výdaji.

o    Oprava v grafickej tlači dodacieho listu – v časti „Vystavil“ sa tlačilo len časť mena, ak bolo zadané kapitálkami.

o    Oprava pri tlači dodacieho listu – graficky – prepočítavala sa na € suma bez DPH

o    Oprava pri tlači dodacieho listu – graficky – na  dodacom liste sa nezobrazovalo  číslo položky

 

·         Evidencia  majetku – dlhodobý, krátkodobý

o    Opravená chyba pri výbere zamestnanca, ktorému bol majetok priradený.

 

·         Evidencia – Zamestnanci – Mzdy

o    DPN/Prerušenie - ak je obdobie spracovania zvolené pre rok 2007, nie je možné opravovať ani zadávať nové prerušenie.

o    Oprava kmeňových údajov – u zamestnancov, ktorí majú označené políčko „Nepoužívať základný kalendár“ dochádzalo k prepočtu dĺžky pracovného týždňa pri vyplnení dĺžky zmeny.

o    Výpočet mzdy – pri posudzovaní, či sa príjem zamestnanca zdaní zrážkovou daňou, bol do úvahy braný základ dane a nie príjem zamestnanca.

o    Oprava kmeňových údajov – pri oprave a výbere DDS z číselníka partnerov dochádzalo k prepísaniu čísla osobného účtu zamestnanca číslom účtu vybranej DDS.

o    2.04.11a - Úprava automatického generovania záznamov v evidencii "DPN/prerušenie".

 

·         Prehľady – História priznaní

o   Tlač priznania DPH z histórie priznaní – na tlačovej zostave sa zobrazovalo nesprávne obdobie.

 

·         Tlače – Evidencia zásob

o    Oprava zostavy príjem  za obdobie - nesúhlasilo  číslo Celkom za sklad zo súčtom Suma za materiál + Suma za tovar.

o   Oprava zostavy príjem  za obdobie  - nevytlačilo sa celé číslo tovaru/materiálu.

 

·         Služby – Import údajov z iných podsystémov

o   Import z MOP – pri importe údajov sa nenapĺňali položky faktúr a evidencia DPH.

 

 

 

2.     Novinky v update 2.04.11

 

a.     Evidencia – Účtový denník

Dopracované okno výpisu záznamu v účtovom denníku.

b.    Evidencia – Pohľadávky a záväzky – Vyšlé, Došlé faktúry

Dopracované okno výpisu záznamu v zozname vyšlých, došlých faktúr.

Výpis obsahuje :  

-       hlavičku faktúry

-       položky faktúry

-       položky úhrad faktúry

-       sumu faktúry v domácej aj v cudzej mene

-       sumu úhrad faktúry v domácej aj v cudzej mene

-       rozdiel sumy faktúry a sumy úhrad v domácej aj v cudzej mene

c.     Evidencia – Skladové karty

 

-       Okno skladovej karty bolo doplnené o informatívny údaj o skladovej cene, predajnej cene bez DPH aj predajnej cene s DPH v €. Po 1. januári 2009 bude údaj zobrazovaný v Sk.

-       Dopracovaná možnosť tlačiť cenník len vybratých položiek. Položky, ktoré sa majú tlačiť je potrebné označiť klávesom „Ins“ alebo „Insert“. Ak nie sú označené žiadne položky, vytlačí sa cenník so všetkými položkami.

-       Skladová karta zásob – pri zadávaní novej karty je povinný údaj PLU v záložke „Údaje pre kasu“, ak je nainštalovaný modul xkasa.app  v adresári PRG, ktorý umožňuje predaj cez registračnú pokladnicu.

 Update 2.04.11 inštalujte len na verziu 2.04.10 alebo 2.04.11!