Update 2.05.06a obsahuje zmeny v nasledovných častiach programu:

 

1.     PÚ - Účtový denník - Pokladničné a interné doklady

 

v prípade, že pri účtovaní úhrad faktúr na pokladničných alebo interných dokladoch nevyplníte variabilný symbol (VS), program ponúkne zoznam fakturačných dokladov (311, 324 - odberateľské faktúry; 321, 314 - dodávateľské faktúry). Po potvrdení príslušnej faktúry tlačidlom ENTER program prevezme do účtovného dokladu IČO partnera a VS danej faktúry. K zápisu úhrady faktúry dôjde až uložením (zápisom) účtovného dokladu.

 

2.     Evidencia - Zásoby - Príjem alebo Výdaj (JÚ a PÚ)

 

Verzia 2.05.06a umožňuje tlač zoznamu vybraných príjemiek resp. výdajok. Zoznam obsahuje vybrané príjemky a zoznam položiek na každej vybranej príjemke.

Pre vytvorenie tlačovej zostavy je potrebné v zozname príjemiek resp. výdajok označiť v zaškrtávacom políčku vľavo požadované doklady a použiť tlačidlo T - tlač. V prípade, že nie je označený žiaden doklad, rovnaké tlačidlo funguje ako doteraz, t.j. vytlačí príjemku resp. výdajku, na ktorej je nastavený kurzor.

 

3.     PÚ - Číselníky - Výkazy - Súvaha

 

Vo verzii 2.05.06a je opravená tlač súvahy, kde neboli správne niektoré súčtové riadky. Opravenú súvahu je potrebné prevziať v menu

Číselníky/Číselníky pre PÚ/Výkazy/Súvaha použiť tlačidlo Distribučná a postupovať podľa pokynov programu.

 

4.     Tlač – Zamestnanci – mzdy –  osobná evidencia – Osobné kartytlačová zostava prepracovaná do grafického formátu.

 

 

Update inštalujte len na verziu 2.05.01 a vyššiu!!!