Moduly

Jazdy motorovými vozidlami

Evidencia umožňuje sledovať jazdy 99 motorových vozidiel buď firemných alebo súkromných. Výstupné zostavy obsahujú podklady pre zaúčtovanie do jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Opakujúce sa trasy môžu byť naplnené v číselníku trás. Pravidelne vykonávané jazdy je možné vygenerovať automaticky na základe zvolených podmienok.

Pošta

Modul je určený na evidenciu došlej a odoslanej pošty. Je prepojený s evidenciou vyšlých a došlých faktúr. Pre odoslanú poštu je možné vygenerovať podací hárok.

Cestovné príkazy

Evidencia umožňuje zadávať cestovné príkazy domácich aj zahraničných pracovných a robiť ich vyúčtovanie. Samozrejmosťou je automatické generovanie náhrad stravného, vreckového či náhrad za použitie súkromného motorového vozidla. Výstupom sú tlačové zostavy cestovného príkazu a jeho vyúčtovania.

Objednávky

Slúži na evidenciu vyšlých a došlých objednávok obchodných partnerov zadaných v číselníku obchodných partnerov. Objednávky sú prepojené so skladovými zásobami. Výstupom je tlačová zostava objednávky.

Zmluvy

V tejto evidencii je možné evidovať zmluvy uzatvorené s partnermi zaevidovanými v číselníku obchodných partnerov. Evidencia sa člení na dve časti: dodávateľské a odberateľské zmluvy.

Prevodné príkazy

Evidencia slúži na tvorbu a tlač prevodných príkazov v domácej mene. V spolupráci s modulom Homebanking je možné generovať prevodné príkazy do banky vo formáte elektronického bankovníctva.

Prehľady

Menu Prehľady zobrazuje stav majetku a záväzkov, prehľad príjmov a výdavkov, stav peňažného denníka pre jednoduché účtovníctvo, stav evidencie DPH, finančné vzťahy s partnermi, saldokonto pre podvojné účtovníctvo a mnohé ďalšie.

Číselníky

Číselníky umožňujú zadať účtovné jednotky (max. 99), obchodných partnerov, štruktúru pohybov peňažného denníka, štruktúru pohybov evidencie DPH. Prostredníctvom ďalších číselníkov si používateľ definuje prostredie pre každú účtovnú jednotku.

Účtovná závierka 

Účtovná závierka pre jednoduché aj podvojné účtovníctvo je generovaná v listinnej aj v elektronickej podobe.

Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky k účtovnej závierke sú generované v listinnej podobe, ktorú akceptujú daňové úrady.

Daňové priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A je možné vyplniť manuálne napr. pre zamestnancov firmy. Výstupom je daňové priznanie v listinnej podobe.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B je vypočítané z údajov v peňažnom denníku. Je možné zadať hodnoty do jednotlivých riadkov aj manuálne. Výstupom je daňové priznanie v listinnej podobe, ktoré akceptujú daňové úrady ako aj do XML súboru pre aplikáciu e-dane.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb typu je možné vyplniť manuálne. Výstupom je daňové priznanie v listinnej podobe aj v elektronickej podobe.

Daňové priznanie k Dani z motorových vozidiel  je vypočítava daňovú povinnosť zaevidovaných motorových vozidiel. Výstupom je daňové priznanie v listinnej podobe aj v elektronickej podobe.

Homebanking

Nadstavbový modul slúži na elektronické spracovanie prevodných príkazov a bankových výpisov. Prevodné príkazy vo formáte XML. V jednoduchom aj podvojnom účtovníctve je zabezpečené automatizované spracovanie bankových výpisov.

Kasa

Nadstavbový modul umožňuje predaj materiálu a tovaru v hotovosti zo skladových zásob evidovaných v programe basic.sk. Spolupracuje s registračnými pokladnicami EURO.

Comments are closed.