Moduly

Jazdy motorovými vozidlami

Evidencia umožňuje sledovať jazdy 99 motorových vozidiel buď firemných alebo súkromných. Výstupné zostavy obsahujú podklady pre zaúčtovanie do jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Opakujúce sa trasy môžu byť naplnené v číselníku trás. Pravidelne vykonávané jazdy je možné vygenerovať automaticky na základe zvolených podmienok.

Pošta

Modul je určený na evidenciu došlej a odoslanej pošty. Je prepojený s evidenciou vyšlých a došlých faktúr. Pre odoslanú poštu je možné vygenerovať podací hárok.

Cestovné príkazy

Evidencia umožňuje zadávať cestovné príkazy domácich aj zahraničných pracovných a robiť ich vyúčtovanie. Samozrejmosťou je automatické generovanie náhrad stravného, vreckového či náhrad za použitie súkromného motorového vozidla. Výstupom sú tlačové zostavy cestovného príkazu a jeho vyúčtovania.

Objednávky

Slúži na evidenciu vyšlých a došlých objednávok obchodných partnerov zadaných v číselníku obchodných partnerov. Objednávky sú prepojené so skladovými zásobami. Výstupom je tlačová zostava objednávky.

Zmluvy

V tejto evidencii je možné evidovať zmluvy uzatvorené s partnermi zaevidovanými v číselníku obchodných partnerov. Evidencia sa člení na dve časti: dodávateľské a odberateľské zmluvy.

Prevodné príkazy

Evidencia slúži na tvorbu a tlač prevodných príkazov v domácej mene. V spolupráci s modulom Homebanking je možné generovať prevodné príkazy do banky vo formáte elektronického bankovníctva.

Prehľady

Menu Prehľady zobrazuje stav majetku a záväzkov, prehľad príjmov a výdavkov, stav peňažného denníka pre jednoduché účtovníctvo, stav evidencie DPH, finančné vzťahy s partnermi, saldokonto pre podvojné účtovníctvo a mnohé ďalšie.

Číselníky

Číselníky umožňujú zadať účtovné jednotky (max. 99), obchodných partnerov, štruktúru pohybov peňažného denníka, štruktúru pohybov evidencie DPH. Prostredníctvom ďalších číselníkov si používateľ definuje prostredie pre každú účtovnú jednotku.

Výsledovka

Výkaz ziskov a strát je generovaný v listinnej podobe, ktorú akceptujú daňovné úrady ako aj do XML súboru pre aplikáciu e-dane.

Súvaha

Súvaha je generovaná v listinnej podobe, ktorú akceptujú daňovné úrady ako aj do XML súboru pre aplikáciu e-dane.

Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky k účtovnej závierke sú generované v listinnej podobe, ktorú akceptujú daňovné úrady.

Daňové priznanie FO

Daňové priznanie fyzických osôb typu B je vypočítané z údajov v peňažnom denníku. Je možné zadať hodnoty do jednotlivých riadkov aj manuálne. Výstupom je daňové priznanie v listinnej podobe, ktoré akceptujú daňovné úrady ako aj do XML súboru pre aplikáciu e-dane.

Homebanking

Nadstavbový modul slúži na elektronické spracovanie prevodných príkazov a bankových výpisov. Prevodné príkazy sú generované vo formátoch príslušnej banky. V podvojnom účtovníctve je zabezpečené automatizované spracovanie bankových výpisov.

Kasa

Nadstavbový modul umožňuje predaj materiálu a tovaru v hotovosti zo skladových zásob evidovaných v programe basic.sk. Spolupracuje s registračnými pokladnicami EURO.

Comments are closed.