Jednoduché účtovníctvo

JU doskaJednoduché účtovníctvo

Slúži na evidenciu účtovných dokladov v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovníctvo obsahuje nasledovné moduly:

  • Peňažný denník – umožňuje evidovať účtovné záznamy v pokladničnej knihe a na bankových účtoch pomocou jednoduchého, resp. zložitého účtovného zápisu, sledovať príjmy a výdavky podľa potrieb používateľa, evidovať uzávierkové účtovné operácie, tlačiť príjmové a výdavkové pokladničné doklady. Je prepojený na modul Pohľadávok a záväzkov a Evidenciu DPH. Výstup z peňažného denníka je spracovaný v daňovom priznaní fyzických osôb a príslušných výkazoch. Daňové priznanie je dispozícii v listinnej aj elektronickej podobe s prepojením na aplikáciu e-dane.
  • Pohľadávky a záväzky – slúži na vystavovanie faktúr, automatické prenášanie údajov z dodacích a zákazkových listov, evidenciu došlých faktúr, ostatných pohľadávok a záväzkov, evidencia úhrad s následným prevodom do peňažného denníka a evidencie DPH.
  • Evidencia DPH – automatická tvorba záznamov prepojená s peňažným denníkom, evidenciou pohľadávok a záväzkov, zákazkovou knihou, s evidenciou dlhodobého majetku. Výstupom je vypočítané daňové priznanie vo formáte požadovanom daňovými úradmi v listinnej i elektronickej podobe s prepojením na aplikáciu e-dane.
  • Evidencia zásob – vedenie evidencie inventárnych kariet tovaru a materiálu, evidencia výdaja zásob s vystavením dodacieho listu odberateľovi a možnosť následnej fakturácie. Zásoby je možné viesť metódou aritmeticky váženého priemeru ako aj metódou FIFO. Evidencia skladových zásob je prepojená s doplnkovým modulom Kasa, ktorý zabezpečuje komunikáciu medzi programom basic.sk a pokladnicami EURO.
  • Zákazková kniha – priame prepojenie na evidenciu zásob, vystavenie zákazkového listu a možnosť následnej fakturácie.
  • Evidencia majetku – vedenie inventárnych kariet dlhodobého i krátkodobého majetku a cenín, evidencia technického zhodnotenia, vyradenie a predaj majetku, výpočet odpisov s prenosom do peňažného denníka.
  • Zamestnanci – Mzdy

Comments are closed.