Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvoPU doska

Slúži na evidenciu účtovných dokladov v sústave podvojného účtovníctva. Účtovníctvo obsahuje nasledovné moduly:

  • Účtový denník – hlavná kniha – evidencia pokladničných dokladov, bankových výpisov a interných dokladov s prepojením na modul pohľadávok a záväzkov a evidenciu DPH. Možnosť tlače výstupných zostáv potrebných pre podvojné účtovníctvo (hlavná kniha, obratová predvaha, banková a pokladničná kniha, súvaha, výsledovka).
  • Pohľadávky a záväzky – slúži na vystavovanie faktúr, automatické prenášanie údajov z dodacích a zákazkových listov, evidenciu došlých faktúr, ostatných pohľadávok a záväzkov, evidencia úhrad s následným prevodom do účtového denníka a evidencie DPH.
  • Evidencia DPH – automatická tvorba záznamov prepojená s účtovým denníkom, evidenciou pohľadávok a záväzkov, zákazkovou knihou, s evidenciou dlhodobého majetku. Výstupom je vypočítané daňové priznanie vo formáte požadovanom daňovými úradmi v listinnej i elektronickej podobe s prepojením na aplikáciu e-dane.
  • Evidencia zásob – vedenie evidencie inventárnych kariet tovaru a materiálu, evidencia výdaja zásob s vystavením dodacieho listu odberateľovi a možnosť následnej fakturácie. Zásoby je možné viesť metódou aritmeticky váženého priemeru ako aj metódou FIFO. Evidencia skladových zásob je prepojená s doplnkovým modulom Kasa, ktorý zabezpečuje komunikáciu medzi programom basic.sk a pokladnicami EURO. Pohyby príjmu a výdaja je možné automaticky zaúčtovať  do účtového denníka.
  • Zákazková kniha – priame prepojenie na evidenciu zásob, vystavenie zákazkového listu a možnosť následnej fakturácie.
  • Evidencia majetku – vedenie inventárnych kariet dlhodobého i krátkodobého majetku a cenín, evidencia technického zhodnotenia, vyradenie a predaj majetku, výpočet odpisov s prenosom do účtového denníka.
  • Saldokonto – prehľad pohľadávok a záväzkov podľa užívateľom definovaných účtov. Výstupom sú zostavy podľa rôznych kritérií.

Ďalšie moduly

Comments are closed.