Mzdy a personalistika

MZDY doska

Mzdy a personalistika

Evidencia  slúži na vedenie personálnej agendy a kompletné spracovanie miezd pre všetky typy pracovno-právnych vzťahov. Svojou koncepciou vyhovuje v rovnakej miere malým  aj stredne veľkým firmám. Prehľadnosť a jednoduchosť evidencie umožňuje spracovať mzdy pohodlne a vo veľmi krátkom čase.

Samotný výpočet mzdy zamestnanca je v optimálnom prípade realizovaný v priebehu niekoľkých sekúnd. Samozrejmosťou je zabezpečenie výstupov zo spracovania miezd:

  • prihlášky, odhlášky a oznámenia do poisťovní v listinnej aj elektronickej podobe (RLFO, oznámenie o zmene platiteľa na zdravotné poistenie),
  • výkazy do sociálnej poisťovne v listinnej aj elektronickej podobe,
  • výkazy do zdravotných poisťovní v listinnej aj elektronickej podobe,
  • výkazy pre doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie v listinnej aj elektronickej podobe,
  • prehľady a hlásenia pre daňový úrad v listinnej podobe aj s prepojením na aplikáciu e-dane,
  • ročné zúčtovanie dane,
  • výkazy pre štatistické zisťovanie Trexima v listinnej aj elektronickej podobe,
  • zaúčtovanie do účtového denníka na základe užívateľom definovaných predkontačných tabuliek,
  • automatické generovanie zápisov zo spracovania miezd do evidencie ostatných pohľadávok/záväzkov pre jednoduché aj podvojné účtovníctvo,
  • prevodné príkazy s možnosťou generovania dátového súboru pre  elektronické bankovníctvo (Homebanking).

Modul je možné prepojiť s dochádzkovými systémami rôznych dodávateľov. Program umožňuje spracovať aj podklady pre výpočet miezd vyhotovené v iných programoch mimo mzdovej učtárne (napr. prémie, úkolové mzdy, odmeny a podobne). Tým sa urýchli a zjednoduší zadávanie údajov pre výpočet miezd zamestnancov, čo uvítajú hlavne firmy, ktoré spracovávajú mzdové agendu dodávateľským spôsobom.

Samozrejmou súčasťou programu sú aj editovateľné tlačivá ako napríklad pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, brigádnická práca študenta, dohoda o pracovnej činnosti, hmotná zodpovednosť, dohoda o odvádzaní mzdy na účet, dohoda o vykonávaní zrážok, vyhlásenie na zdanenie príjmov, žiadosť o vykonanie RZD, výpoveď pre závažné porušenie pracovnej disciplíny, zápočtový list, potvrdenie nároku na nemocenské dávky, potvrdenie nároku na dávku v nezamestnanosti, potvrdenie pre uplatnenie nezdaniteľnej časti, evidenčný list dôchodkového poistenia a mnoho ďalších prehľadov a tlačových zostáv.

 

Comments are closed.